Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1           Definities

Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. Zowel op papier als elektronisch.

Producten: alle roerende zaken die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

Opdrachtnemer: Luchtbuksnoord.nl zoals nader aangegeven op de website, gevestigd te Zijldijk (9987 SH), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 58447172.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever op grond waarvan Opdrachtnemer Producten ten behoeve van Opdrachtgever levert.

Opdrachtgever: natuurlijk of rechtspersoon die met Opdrachtnemer een overeenkomst sluit of heeft gesloten of ten behoeve van wie de rechtshandeling is/wordt verricht op grond waarvan Producten aan deze partij worden geleverd of degene die door Registratie op de Website een account heeft aangemaakt om Producten van Opdrachtnemer te kunnen bestellen.

Consument: een natuurlijke persoon die Opdrachtgever is en Producten koopt en die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Registratie: het volledig invullen van het op de Website aanwezige registratieformulier waardoor het mogelijk wordt van de Producten van Opdrachtnemer gebruik te maken, danwel te bestellen.

Website: iedere virtuele plaats op het World Wide Web of soortgelijke vorm van ontsluiting of beschikbaar stellen van informatie, door middel waarvan Producten of informatie ter beschikking worden gesteld, waaronder www.Luchtbuksnoord.nl en alle overige sites die onder de naam van Opdrachtnemer geregistreerd staan.

Webshop: een webshop is een winkel op het internet waar men producten kan bestellen.

Artikel 2           Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1.         De algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen,       offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen, ongeacht of deze mondeling,     schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan, betreffende levering van        Producten door Opdrachtnemer aan of ten behoeve van Opdrachtgever.

2.         De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Producten waarbij Opdrachtnemer geheel of ten dele diensten van derden heeft betrokken en deze, al dan niet   bewerkt, aan Opdrachtgever doorlevert, alsmede op Producten die ter uitvoering van de aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in opdracht van Opdrachtnemer door een derde aan Opdrachtgever wordt geleverd.

3.         Afwijkingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk door Opdrachtnemer en Opdrachtgever zijn overeengekomen.

4.         Indien en voor zover enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen alsdan met elkaar in overleg treden over een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking en doel van de nietige/vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

5.          Indien er onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, danwel zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

6.          Indien Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

7.         Opdrachtnemer is te allen tijde bevoegd tot wijziging van deze voorwaarden. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging. Indien Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden, wegens een dringende reden, niet accepteert, kan hij, tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is, na bekendmaking van deze dringende reden. In dit geval vindt geen (gedeeltelijke) restitutie van het reeds betaalde plaats.

8.         Bij ongelijkheid prevaleren Nederlandse teksten te allen tijde boven vertalingen.

Artikel 3           Aanbiedingen en overeenkomsten

1.         Alle offertes en aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij er een termijn voor aanvaarding is genoemd.

2.         Overeenkomsten komen tot stand doordat Opdrachtnemer de door Opdrachtgever schriftelijke of per email verstrekte aanvaarding van de aanbieding bevestigd, danwel op het moment dat Opdrachtnemer tot de uitvoering van de overeenkomst overgaat.

3.         Opdrachtnemer verplicht zich bij samengestelde aanbiedingen niet tot het verrichten van een     gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.     Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

4.         Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor Opdrachtgever te allen tijde, zonder opgaaf van reden, te verwijderen en/of te verbieden verdere Producten te bestellen.

5.         Aanvullingen en wijzingen van de overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk geschieden.

6.         Opdrachtnemer is gerechtigd zijn rechten en plichten voortvloeiende uit de Overeenkomst over te dragen aan derden met schriftelijke kennisgeving aan de Opdrachtgever. Opdrachtgever kan zijn rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst alleen overdragen met voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer, welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden onthouden.

7.         Alle overeenkomsten tussen partijen zullen in het Nederlands zijn.

8.         Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de overeenkomst per e-mail te ontbinden indien de overeengekomen Producten niet langer leverbaar zijn, danwel niet langer leverbaar is voor de overeengekomen prijs.

9.         Indien Opdrachtgever uit meerdere (rechts)personen bestaat die voor de verstrekking van de     opdracht gezamenlijk optreden, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming          van deze verplichtingen.

10.        Alle gegevens welke in tekeningen, afbeeldingen, catalogi, websites, offertes, reclamemateriaal, normalisatiebladen, social media e.d. worden vermeld, binden de Opdrachtnemer niet, tenzij Opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeldt.

11.        Ter zake de door Opdrachtnemer verrichte prestaties en de daarvoor door cliënt verschuldigde bedragen leveren de relevante documenten en gegevens uit de administratie of systemen van Opdrachtnemer volledig bewijs op, onverminderd het recht het recht van cliënt tot het leveren van tegenbewijs.

Artikel 4           Bestelling

1.         Opdrachtgever dient bij zijn bestelling via de Webshop van Opdrachtnemer alle verplichte velden naar waarheid in te vullen en dient meerderjarig, handelingsbekwaam en beschikkingsbevoegd te zijn.

2.         Na zijn bestelling ontvangt de Opdrachtgever hiervan via mail een bevestiging.

3.         Opdrachtgever geeft met zijn bestelling uitdrukkelijk toestemming de aangeleverde persoonsgegevens te verwerken en/of op te slaan in een database ten behoeve van de           uitvoering van de overeenkomst.

4.         De door Opdrachtgever ingevulde gegevens zullen bij de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gelden.

5.         Opdrachtnemer zal van het sluiten van de overeenkomst per mail een bevestiging sturen naar    Opdrachtgever. Pas na bevestiging van deze orderbevestiging zal Opdrachtnemer de overeenkomst uitvoeren.

Artikel 5           Eigendomsvoorbehoud en zekerheid

1.         Alle door Opdrachtnemer geleverde Producten blijven eigendom van Opdrachtnemer tot het moment van volledige betaling van al hetgeen Opdrachtgever uit hoofde van, samenhangende met of voortvloeiende uit, door Opdrachtnemer geleverde Producten, aan Opdrachtnemer verschuldigd is.

2.         Opdrachtgever heeft niet het recht om op niet-betaalde Producten een pandrecht te vestigen, danwel enig ander zakelijk of persoonlijk recht ten behoeve van een derde.

3.         Onverminderd het hiervoor in dit artikel bepaalde is het Opdrachtgever toegestaan de Producten aan derden te verkopen, doch zulks uitsluitend in het kader van zijn normale bedrijfsvoering. Alsdan is Opdrachtgever gehouden de verkregen gelden onverwijld aan Opdrachtnemer over te dragen, danwel, indien niet tegen contante betaling is verkocht, de verkregen vorderingen onverwijld aan Opdrachtnemer over te dragen.

4.         Indien tengevolge van be- of verwerking door Opdrachtgever van de door Opdrachtnemer geleverde Producten het eigendomsvoorbehoud van Opdrachtnemer verloren is gegaan, is Opdrachtgever verplicht onverwijld ten behoeve van Opdrachtnemer een nieuw pandrecht te vestigen op de Producten ontstaan door de be- of verwerking.

5.         Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd de Producten die zich onder Opdrachtgever, danwel een derde bevinden, maar aan Opdrachtnemer in eigendom toebehoren, onder zich te nemen, zodra de reële kans bestaat dat Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Het voorgaande laat onverlet de overige rechten van Opdrachtnemer, waaronder die tot schadevergoeding.       

Artikel 6           Aanvaarding en bedenktijd voor Consumenten

1.         Niet-Consumenten mogen overeenkomst tot koop van de Producten wegens non-conformiteit, te weten zichtbare afwijkingen met het overeengekomen, binnen 7 dagen na aflevering ontbinden. Daarna worden Producten geacht conform afspraak te zijn.

2.         Consumenten mogen overeenkomst tot koop van de Producten eenzijdig zonder opgave van redenen binnen 7 werkdagen na ontvangst van een Product ontbinden. Opdrachtnemer kan hiervan een schriftelijke bevestiging vragen.

3.         Voor de overeenkomst tot koop van de Producten overeenkomstig specificaties van Opdrachtgever en voor verkoop ongeschikt zijn geworden of gebruikt zijn door de Opdrachtgever, is ontbinding niet mogelijk.

4.         Een Opdrachtgever mag een Product pas retour zenden na een voorafgaande melding aan Opdrachtnemer en is verantwoordelijk voor het retourneren van het Product en de daaraan verbonden kosten. De prijs van het Product zal aan Opdrachtgever geretourneerd worden, alsook eventuele andere door een Consumenten betaalde bedragen, binnen 30 dagen na de ontbinding van de overeenkomst.

3.         Consumenten dienen Opdrachtnemer binnen bekwame tijd na de ontdekking op de hoogte te stellen van non-conformiteit, zichtbare afwijkingen met de orderbevestiging.

Artikel 7           Levering

1.         Opgegeven termijnen voor levering door Opdrachtnemer zijn indicatief. Deze zijn nimmer als fatale termijnen aan te merken. Opdrachtnemer spant zich naar behoren in de overeengekomen (leverings)termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. De enkele overschrijding van een genoemde of opgegeven termijn brengt Opdrachtnemer niet in verzuim. Opdrachtnemer dient derhalve middels een aangetekend verzonden ingebrekestelling een redelijke termijn van minimaal 21 dagen geboden te worden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

2.         Opdrachtnemer is niet gebonden aan al dan niet uiterste (leverings)termijnen die, vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden, waaronder omstandigheden veroorzaakt door Opdrachtgever, waaronder het niet tijdig aanleveren van de juiste informatie of data, welke zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden.

3.         Levering kan om praktische redenen in gedeelten plaatsvinden, waaronder bij levering van Producten van Derden, geproduceerd op een ander tijdstip dan Producten van Opdrachtnemer. Bij Consumenten zal levering op de afgesproken datum plaatsvinden.

4.         Consumenten zijn tot het moment van levering gerechtigd de overeenkomst eenzijdig schriftelijk, mondeling of per email te ontbinden indien levering niet binnen dertig kalenderdagen na de overeengekomen leveringsdatum heeft plaatsgevonden. Opdrachtnemer zal het betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen 30 dagen, geheel terugbetalen.

5.         Leveringen aan buitenlandse Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, af magazijn. Uit- en inklaring kan door Opdrachtnemer worden verzorgd, doch is voor rekening van Opdrachtgever. Bij buitenlandse reizen komt iedere aansprakelijkheid voor rekening en risico van Opdrachtgever.

6.         Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 8           Prijzen en tarieven

1.         Alle door Opdrachtnemer vermelde en genoemde prijzen en tarieven zijn in euro’s en inclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, alsmede exclusief transport-, aflevering-, administratiekosten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.         Alle door Opdrachtnemer gegeven begrotingen en voorcalculaties zijn indicatief, tenzij Opdrachtnemer schriftelijk anders vermeldt. Opdrachtgever kan nimmer rechten of verwachtingen ontlenen aan deze begrotingen en voorcalculaties.

3.         Een door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer kenbaar gemaakt beschikbaar budget zal nimmer als een tussen partijen overeengekomen (vaste) prijs gelden voor de door Opdrachtnemer geleverde prestaties. Uitsluitend indien zulks tussen partijen is overeengekomen is Opdrachtnemer gehouden Opdrachtgever te informeren bij dreigende overschrijding van een door Opdrachtnemer gegeven voorcalculatie of begroting.

4.         Opdrachtgever dient alle betalingen in euro’s te doen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald.

5.         Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd haar prijzen en tarieven aan te passen.  

6.         Opdrachtnemer is gerechtigd alle prijsstijgingen bij haar leveranciers door te berekenen aan Opdrachtgever.

7.         Alle prijzen op de website, offertes, e-mails en overige documenten van Opdrachtnemer zijn onder voorbehoud van type- en schrijffouten.

Artikel 9           Betaling

1.         De administratie van Opdrachtnemer strekt tot volledig bewijs van het gefactureerde.

2.         Opdrachtgever geeft goedkeuring voor eventuele facturatie per email.

3.         Betaling dient te geschieden op de door partijen overeengekomen wijze, of indien partijen daarover geen specifieke afspraken hebben gemaakt op in het bestelproces aangegeven wijze. Bij betaling per bank of giro geldt de dag van creditering als de dag van betaling.

4.         De betalingsverplichting van Opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt.

5.         Alle betalingen door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer worden in mindering gebracht op de eventueel opengevallen kosten en rente en voorts op de oudste nog openstaande facturen van Opdrachtgever, ongeacht enige andere aanduiding door Opdrachtgever.

6.         Enig beroep door Opdrachtgever, niet zijnde Consument, op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.

7.         Indien Opdrachtgever enige factuur van Opdrachtnemer niet binnen de betalingstermijn voldoet, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie vereist is.

8.         Indien op de vervaldatum geen (volledige) betaling is ontvangen, is een Consument de wettelijke rente verhoogd met 2% verschuldigd over het nog verschuldigde bedrag, welk bedrag direct opeisbaar is. Een Opdrachtgever niet zijnde Consument, is 2% rente per maand verschuldigd.

9.         Indien Opdrachtgever nalatig blijft het verschuldigde bedrag te voldoen, is Opdrachtgever aanmaningskosten van € 35,- exclusief BTW verschuldigd.

10.        Bij uitblijvende betaling zal Opdrachtnemer de vordering ter incasso uit handen geven. Opdrachtgever is in dat geval naast betaling van de hoofdsom, de daarover verschuldigde rente en de aanmaningskosten gehouden tot de vergoeding van alle door Opdrachtnemer geleden schade, alsmede alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten. De hoogte van de buitengerechtelijke kosten bedraagt 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 40,- en voor niet-Consumenten € 200,- exclusief BTW.

11.        Indien Opdrachtgever van mening is dat een factuur onjuist is, kan Opdrachtgever zijn bezwaren uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum aan Opdrachtnemer kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Opdrachtnemer een onderzoek instellen. Bij niet of niet tijdige ingediende bezwaren wordt het gefactureerde danwel het geïncasseerde bedrag aangemerkt als juist en door Opdrachtgever aanvaard.

12.        Opdrachtnemer is bevoegd iedere door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever te leveren prestatie op te schorten tot er voldoening van het opengevallen bedrag door Opdrachtgever heeft plaatsgevonden.

13.       In geval van stornering wordt door Opdrachtnemer eenmalig € 10,- exclusief BTW aan boete in rekening gebracht.

Artikel 10         Online betaling

1.         Opdrachtnemer accepteert diverse betaalmethoden, waaronder iDEAL

2.         Bij de keuze voor de wijze van betaling behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor aanvullende gegevens te verlangen van Opdrachtgever of aanvullende kosten door te berekenen.

3.         Na ontvangst van de betaling zal de bestelling van Opdrachtgever geactiveerd worden, tenzij anders is aangegeven in de orderbevestiging.

4.         Voor een online betaling wordt gebruik gemaakt van betaalmethoden die door de banken zijn goedgekeurd.

Artikel 11         Buitengebruikstelling

1.         Opdrachtnemer is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de server, applicatie en/of Website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het benodigde onderhoud en/of aanpassingen ter verbetering van het systeem of de applicatie, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding van Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer ontstaat.

Artikel 12         Beëindiging

1.         Iedere partij is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen door buitengerechtelijke ontbinding indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en zulk tekortschieten, na deugdelijk schriftelijk ingebreke te zijn gesteld, niet binnen een redelijke termijn herstelt.

2.         Ontbinding en opzegging ontslaan Opdrachtgever niet van enige betalingsverplichting terzake van reeds door Opdrachtnemer geleverde Producten.

3.         Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst, zonder ingebrekestelling en/of gerechtelijke tussenkomst, op te schorten, danwel met onmiddellijke ingang te ontbinden en zonder dat Opdrachtnemer hierdoor schadeplichtig wordt jegens Opdrachtgever, indien:

1)    Opdrachtgever failliet is verklaard, danwel een aanvraag hiervoor is ingediend;

2)    Voor Opdrachtgever voorlopige of definitieve surseance van betaling is aangevraagd of verkregen;

3)    Opdrachtgever het vrije beheer over (een deel van) zijn vermogen heeft verloren;

4)    Opdrachtnemer redenen heeft te twijfelen aan de betalingsmogelijkheid van Opdrachtgever om (tijdig) aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen.

5)    Opdrachtgever (een van) diens verplichtingen niet (volledig) nakomt.

Artikel 13         Aansprakelijkheid

1.         Opdrachtnemer is bij haar activiteiten (gedeeltelijk) afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Opdrachtnemer weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Opdrachtnemer is derhalve nimmer aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer of het verbreken ervan, ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende of na de overeenkomst met Opdrachtnemer.

2.         Opdrachtnemer is bij haar activiteiten (gedeeltelijk) afhankelijk van de door Opdrachtgever aangeleverde gegevens. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor levering op basis van onjuiste of onvolledige gegevens.

3.         Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

1.             de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

2.             de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden;

3.             de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

4.         Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen iedere vorm van indirecte schade waaronder aanvullende schadevergoeding, vergoeding van gevolgschade, verlies of beschadiging van data en schade wegens gemiste of gederfde omzet of winst.

5.         Opdrachtgever, niet zijnde een Consument, vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken op schadevergoeding van derden, uit welke hoofde dan ook, ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, danwel onzorgvuldig gebruik van de aan Opdrachtgever geleverde Producten.

6.         Indien en voor zover Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever tot enige schadevergoeding verplicht is voor directe schade, danwel voor een toerekenbare tekortkoming, komt deze schade slechts voor vergoeding in aanmerking tot het bedrag van de overeenkomst, danwel, indien er meerdere facturen zijn, de betreffende of laatste factuur, te allen tijde met een maximum van € 500,-.

7.         Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds vereist dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 14 dagen na het ontstaan daarvan, per aangetekend schrijven bij Opdrachtnemer meldt.

8.         Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Opdrachtnemer mocht lijden ten gevolge van een aan Opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

9.         Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor, al dan niet opzettelijk, door of aan derde(n) toegebrachte schade.

10.       Iedere aansprakelijkheid gaat over op het moment van aflevering van de Producten.

11.       Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade ten gevolge van uitval of onbereikbaarheid door overmacht, waaronder door storingen in het internet of bij andere providers, ziekte, stakingen, uitval van elektriciteit, uitval van hardware, pogingen van derden uitval of onbereikbaarheid van een site te bewerkstelligen, een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers e.d.

Artikel 14         Klachten & Garantie

1.         Slechts de garantie van de Producent van de Producten is van toepassing. Opdrachtgever dient zich rechtstreeks tot de producten van de Producten te wenden om een Product te herstellen of vervangen.

2.         Voor door Opdrachtnemer aan Consumenten geleverde Producten van Derden is Opdrachtnemer gedurende zes maanden verantwoordelijk dat het afgeleverde Product aan de overeenkomst beantwoordt.

3.         Klachten en aanspraken op garantie worden slechts in behandeling genomen indien deze schriftelijk binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen veertien dagen nadat de Producten zijn ontvangst door Opdrachtnemer.

4.         Opdrachtgever dient te allen tijde een ingebrekestelling te versturen bij klachten of aanspraken op garantie. Een ingebrekestelling dient per aangetekende post verzonden te worden en een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren en de klacht te onderzoeken.

5.         Een ingebrekestelling dient een redelijke termijn van minimaal 21 dagen te bevatten.

6.         Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op garantie indien de gebreken niet toe te rekenen zijn aan Opdrachtnemer, danwel de producent van de Producten, waaronder ondermeer verstaan worden ongelukken en beschadiging door gebruik of misbruik,.

7.         Opdrachtgever zal alle door Opdrachtnemer voor onderzoek van de klacht gewenste medewerking verlenen, o.a. door Opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te stellen of in te laten stellen naar de aard van de klacht, waaronder kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde Producten.

8.         Een klacht ten aanzien van bepaalde Producten schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever ten aanzien van die of andere Producten nimmer op.

9.         Opdrachtgever kan nimmer uit hoofde van klachten of gebreken ontbinding van de overeenkomst vorderen, noch tijdens, noch na afloop van de eventuele overeengekomen garantieperiode.

10.       Indien een klacht gegrond is, zal Opdrachtnemer trachten de levering alsnog te (laten) verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden of onmogelijk is. Dit dient door de Opdrachtgever nadrukkelijk en schriftelijk kenbaar worden gemaakt.

11.       Indien komt vast te staan dat een klacht (grotendeels) ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, voor rekening van de Opdrachtgever.

12.       In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren van Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer en de door Opdrachtnemer bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, 1 jaar.

Artikel 15         Intellectueel eigendomsrecht

1.         De levering van Producten strekt nimmer tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom.

2.         Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter   danwel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van        intellectuele eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of           materialen te verwijderen of te wijzigen.

Artikel 16         Persoonsgegevens

1.         Het gebruik van de Webshop brengt verwerking van persoonsgegevens met zich mee. Opdrachtnemer fungeert hierbij als bewerker. In die hoedanigheid zal Opdrachtnemer zich houden aan alle op haar rustende wettelijke verplichtingen, doch Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer op diens eerste verzoek voor aanspraken van derden.

2.         Opdrachtgever geeft met het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk toestemming persoonsgegevens over Opdrachtgever te verwerken en/of op te slaan in een database ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.

3.         Op verzoek van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer de door Opdrachtnemer verwerkte en te verwerken gegevens schriftelijk of per e-mail bekend maken en/of wijzigen.

Artikel 17         Uitsluiting

1.         Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om een Opdrachtgever direct en zonder voorafgaande aankondiging uit te sluiten van elk gebruik van de Website indien op enigerlei wijze in strijd wordt gehandeld met de wet, de openbare orde, de goede zeden en/of de onderhavige algemene voorwaarden.

2.         Een uitsluiting geschiedt onverminderd het recht van Opdrachtnemer om rechtsmaatregelen te nemen en/of schadevergoeding te vorderen.

Artikel 18         Geschillen

1.         De Overeenkomst in samenhang met deze algemene voorwaarden geven volledig weer hetgeen tussen partijen is overeengekomen en vervangen alle eerdere en gelijktijdige, expliciete of impliciete afspraken, overeenkomsten, verklaringen en garanties, zowel schriftelijk als mondeling.

2.         In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien beslist Opdrachtnemer.

3.         Alle geschillen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht.

4.         Alle geschillen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Groningen.