Privacy Verklaring

Privacyverklaring

Luchtbuksnoord.nl

Artikel 1 Kennisgeving privacy beleid

1.1         

Luchtbuksnoord.nl verstrekt deze privacy verklaring om u in kennis te stellen van het beleid en gebruik met betrekking tot privacy, en van de keuzes die u kunt maken met betrekking tot het door Luchtbuksnoord.nl inwinnen en gebruiken van persoonlijke informatie.

1.2          Luchtbuksnoord.nl respecteert en beschermt uw privacy. Luchtbuksnoord.nl zet zich naar alle redelijkheid in om er zorg voor te dragen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt altijd vertrouwelijk wordt behandeld en met inachtneming van de geldende Nederlandse privacy wetgeving wordt verwerkt, opgeslagen en beheerd. Onze website is zo gestructureerd dat u in de meeste gevallen www.Luchtbuksnoord.nl kunt bezoeken op Internet zonder uzelf te identificeren of persoonlijke informatie te verstrekken.

1.3          Een ieder die op de website gegevens achter laat is een inschrijver. Iedere inschrijver geeft Luchtbuksnoord.nl toestemming om persoonsgegevens op te nemen in het geautomatiseerde bestand voor de doeleinden zoals die in artikel 2 staan omschreven.

1.4          Luchtbuksnoord.nl zal alle via deze website gesloten overeenkomsten en de daarvoor noodzakelijke gegevens standaard gedurende minimaal 7 jaar bewaren.

Artikel 2 Doel informatieverzameling

2.1         

Mocht u ons persoonlijke informatie verstrekken (waarmee u kunt worden geïdentificeerd), dan garanderen wij dat deze informatie alleen zal worden gebruikt voor het onderhouden van de relatie die u hebt met Luchtbuksnoord.nl.

2.2          Luchtbuksnoord.nl gebruikt de informatie die u verstrekt om uw behoeften beter te begrijpen en om u betere diensten te kunnen aanbieden. De door u verstrekte informatie gebruiken wij met name om u te helpen bij het voltooien van transacties, om het contact met u optimaal te laten verlopen, om u op de hoogte te houden van diensten en aanbiedingen, en om onze websites af te stemmen op uw behoeften.

2.3          Luchtbuksnoord.nl zal persoonlijke informatie niet aan derden verkopen of verhuren, zonder uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij Luchtbuksnoord.nl daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of deze verstrekking aan een derde partij noodzakelijk is vanwege een overname en/of fusie van Luchtbuksnoord.nl.

2.4         Luchtbuksnoord.nl zal geen online verstrekte, persoonlijke informatie op enige andere manier gebruiken dan zoals in lid 1, 2 en 3 is beschreven, zonder u van tevoren hierover in te lichten.

Artikel 3 Wijzigen van persoonsgegevens

3.1         

Inschrijvers jonger dan 14 jaar kunnen niet geregistreerd worden. 15, 16 en 17 jarigen kunnen zich slechts inschrijven met uitdrukkelijke toestemming van hun ouders.

Artikel 4 Koppeling websites derden

4.1         

Koppelingen naar websites van derden worden uitsluitend voor uw gemak weergegeven. Als u van deze sites gebruikmaakt, verlaat u www.Luchtbuksnoord.nl. Luchtbuksnoord.nl heeft deze sites niet allemaal gecontroleerd, beheert deze sites niet en draagt geen verantwoordelijkheid voor deze sites, voor de inhoud van de sites of voor het privacy-beleid dat op de sites wordt toegepast. De sites en de gegevens, software of andere producten of materialen op de sites, of de resultaten die bij het gebruik hiervan worden behaald, worden niet door Luchtbuksnoord.nl bekrachtigd of vertegenwoordigd. Als u besluit een site van derden te bezoeken die is gekoppeld aan deze site, doet u dit volledig op eigen risico.

Artikel 5 Veiligheid

5.1         

Luchtbuksnoord.nl doet het uiterste om uw gegevens veilig te stellen. Ten einde ongeautoriseerde toegang tot gegevens of bekendmaking van gegevens te voorkomen, de accuraatheid van gegevens te behouden, en het juiste gebruik van gegevens zeker te stellen, heeft Luchtbuksnoord.nl fysieke, elektronische en beheerprocedures opgezet om de informatie die wij online verzamelen te beschermen en beveiligen. Wij gebruiken codering bij het verzamelen of overdragen van belangrijke gegevens, bijvoorbeeld creditcardgegevens.

Artikel 6 Verdenking misbruik

6.1         

Luchtbuksnoord.nl behoudt zich het recht voor om zowel pro-actief als corrigerend op te treden bij verdenking van misbruik. Hieronder wordt verstaan dat Luchtbuksnoord.nl in dit geval het recht heeft om alle informatie van en over bezoekers en een inschrijver op te slaan en te bewaren als mogelijk bewijs van misbruik. Luchtbuksnoord.nl heeft daarnaast het recht om, bij een voldoende onderbouwde verdenking van misbruik, nadere gegevens over de inschrijver op te vragen bij derden. Bij voldoende bewijs kanLuchtbuksnoord.nl passende maatregelen treffen, waaronder uitsluiting van de website van Luchtbuksnoord.nl en/of aangifte bij de politie.

Artikel 7 Cookies en IP-adressen

7.1         

Luchtbuksnoord.nl zal bepaalde informatie (bijvoorbeeld IP-gegevens en Cookies) uitsluitend verzamelen indien dit technisch of functioneel noodzakelijk is.

7.2          Voor ieder verder gebruik van Cookies zal voorafgaand toestemming gevraagd worden.

Artikel 8 Wijziging privacyverklaring

8.1         

Luchtbuksnoord.nl heeft het recht deze privacy verklaring aan te passen zonder nadere aankondiging. Deze aanpassingen worden direct geplaatst op de website www.Luchtbuksnoord.nl en inschrijvers zullen per e-mail hiervan op de hoogte worden gesteld. Luchtbuksnoord.nl is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door wijziging van deze privacy verklaring.

Artikel 9 Klachten

9.1         

Indien de inschrijver van mening is dat de bepalingen van deze privacy verklaring niet worden nageleefd of andere reden heeft tot klagen met betrekking tot de registratie van zijn gegevens, dient hij zich te wenden tot de directie van Luchtbuksnoord.nl.

Artikel 10 Overgangs- en slotbepalingen

10.1      

Onverminderd eventuele wettelijke bepalingen is deze verklaring van kracht gedurende de gehele looptijd van de inschrijvingen.

Voor vragen met betrekking tot deze privacy verklaring, de website of Luchtbuksnoord.nl kunt u terecht bij info@Luchtbuksnoord.nl.